Avaluació

L’avaluació sempre ha estat una activitat que menys satisfà al professorat i a l’alumnat. López (1991) es preguntava: “Es pot aconseguir una avaluació que sigui útil al professorat en la seva actuació docent, gratificant a l’alumnat en el seu aprenentatge i que orienti els dos en el procés?”

Els professors i professores que apliquen de forma coherent l’avaluació formativa responen a aquesta pregunta dient que se senten útils i gratificats, però també reconeixen que els suposa un repte constant i els obliga a buscar noves vies per superar les dificultats que es troben sovint per mantenir aquesta coherència.

La proposta d’avaluació formativa constarà de diverses parts que aniré explicant a continuació:

Les dues primeres sessions de la UD són de  jocs inicials sobre l’orientació, per això el primer dia se’ls explicarà com anirà orientada la UD, quins són els objectius i què s’espera d’ells, també la forma com se’ls avaluarà.

A la hora de la veritat el que estudia l’alumne depèn de l’avaluació esperada. Des de la perspectiva dels nostres alumnes l’avaluació sempre defineix el currículum real (Ramsden, 1992). Per tant l’avaluació que proposaré serà molt important alhora de saber el que els alumnes han d’estudiar.

Un dels mètode que utilitzaré serà “ajudar a aclarir quin és el bon rendiment” de Nicole i Macfarlane (2006), els estudiants només poden aconseguir assolir els objectius si entenen els objectius, assumeixen un cert domini sobre ells i poden avaluar el progrés. La comprensió dels objectius significa que hi ha d’haver un raonable grau de coincidència entre els objectius de treball establerts pels estudiants i els objectius originalment establerts pel professor. El que s’intentarà serà deixar clar els objectius de la ud en la primera sessió i penjar-los al moodle perquè els puguin revisar i si tenen algun dubte tant dels objectius com de la forma d’avaluar se’n pugui parlar a la següent sessió.

En aquests temps no podem deixar de banda les múltiples possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies. Hi ha experiències d’avaluació formativa per ordinador que admeten múltiples modalitats: preguntes d’autoavaluació d’elecció múltiple amb feedback immediat, estudi de casos, weblogs, FAQ (frequently asked questions), etc. (Jenkins, 2004).

Per això vull aprofitar la plataforma moodle a través d’ on es farà una petita avaluació inicial 0,5 punts en què es posaran unes preguntes bàsiques per respondre referents a l’orientació, per saber des d’ on parteixen els alumnes i quin serà el camí a seguir. “L’avaluació inicial ens permetrà establir un enllaç entre les capacitats assolides en començar un període educatiu (…) en esbrinar els coneixements previs de l’alumne i així establir les estratègies més idònies a fi d’aconseguir els resultats previstos” (Sebastiani, 1993). Aquesta avaluació inicial té una puntuació del 5% sobre la nota final (0,5p) perquè el que es busca és que l’alumnat entri a la plataforma moodle i contesti l’enquesta inicial, així ja tenen que entrar-hi, és un petit incentiu per fer-la.

La possibilitat d’usar la plataforma moodle, pot ser innovadora ja que segons la professora d’educació física no l’usen en la seva assignatura. Però pot ser complicat que s’hi acostumin si no és que ja l’usen en altres matèries.

Avaluació_inicial

Els professors preocupats pels baixos resultats dels seus alumnes d’ESO es van preguntar si el problema podia ser a causa de la manera d’enfocar l’avaluació. Es van adonar que l’avaluació no es podia reduir en el moment de l’avaluació final. (Sanmartí i Jorba, 1995). En aquest aspecte a la unitat didàctica el que es busca és començar amb una avaluació inicial, presentada anteriorment, una part contínua que es farà durant tota la unitat didàctica i l’avaluació dita com a final en la última part de la ud.

Un altre dels mètodes que utilitzaré és l’anomenat “one minute paper”,(0,5 punts) que segons Nicol i Macfarlane (2011) és un procediment d’avaluació formativa a través d’un parell de preguntes relacionades amb el treballat a la sessió. No és el simple fet que la resposta estigui correcte o no sinó el fet d’haver contestat, també poden ser del tipus d’opinió sobre les activitats i què canviarien, on es reflexen més els sentiments; fins i tot poden ser anònimes, en tots els casos el que si es podria tenir en compte és el fet d’haver-les respost.

One_minute_paper

Aquest tipus d’avaluació formativa el realitzaré en la sessió 3, on després d’activitats on s’explica clarament continguts d’orientació i com orientar-se tant al bosc com a la ciutat i després de fer una activitat se’ls passa aquest petit qüestionari.

Nicol i Macfarlane (2011), parlen de la importància dels feedbacks externs en l’alumnat, en el seu compromís amb l’autoregulació de l’aprenentatge. Per això és important els feedbacks als alumnes així saben si el que treballen és correcte o no.

Un dels altres mètodes serà la coavaluació. Nicol i Macfarlane-Dick (2006) defensen que una manera eficaç, donant  als alumnes l’oportunitat de practicar i a la vegada reflexionar sobre aquesta pràctica. En aquest cas és una activitat en que cada company amaga “el tresor” i anota en un full unes indicacions perquè el company el pugui trobar. Un cop li dóna les indicacions ha d’anar a buscar-lo i el company el segueix pel camí per si es perd. Un cop s’acaba l’activitat s’omple una graella en que s’avaluen un a l’altre i d’aquesta manera es veu com han treballat.

A continuació deixo el quadre de coavaluació (1punt) model:

 activitat_lacercadeltresor

Aprofitant de nou les noves tecnologies i la plataforma Moodle, penjaré un vídeo sobre l’ orientació on un noi explica com realitza la cursa. L’alumne ha de respondre un petit qüestionari penjat a la plataforma on es comprovarà si ha visionat el vídeo a través de les seves respostes i si l’ha entès. Tests objectius molt breus (quizzes) (1 punt) són fàcils de preparar; poden inclús ser de tipus verdader-fals, també preguntes  d’elecció múltiple, poden ser qualificatius, depenent de la finalitat. Sembla ser que no haurien de tenir molt pes en la nota final (Morales Pedro, 2009).

Aquest quizz del moodle constarà de 10 relacionades amb el vídeo i on es demana preguntes del tipus :

Què necessites per participar en una cursa d’orientació?

a) la tarja d’embarcament, la brúixola, el gps

b) el mapa, tarja de control, descripció de controls, la brúixola OK!

c) la tarja de control, el mapa i la brúixola

A la Unitat Didàctica és cabdal el dia a dia, el treball a classe, el comportament, el respecte tant als companys com al professor, al material i a la natura, la participació, entre altres. El fet de valorar tots aquests ítems duré a terme una llista de control (3 punts). Segons Blázquez (1990), les llistes de control són frases que expressen conductes positives o negatives, seqüències d’acció, etc, on l’examinador assenyalarà la seva presència o absència. Criteri d’avaluació: cada apartat valdrà un punt que serà anotat al finalitzar la sessió a la llibreta del professor.

llista_de_control

L’últim ítem de valoració serà un treball per grups (5-6 persones) en què han d’organitzar una cursa d’orientació (3 +1 punts, 3 punts del treball + 1 de fitxa coavaluació)  pels voltants de l’ institut. Els exercicis i l’estudi en petits grups són molt eficaços (Johnson, Johnson y Stanne, 2000). Cada grup elaborarà el seu treball i el presentarà a davant de la classe, disposarà de 7 minuts per fer la presentació. Cada grup serà avaluador d’un altre grup, i el professor també valorarà. La nota final del treball sortirà de la mitja entre la nota dels alumnes i la del professor. Al final es farà un sorteig entre totes les propostes i la que toqui es durà a terme a classe on es valorarà la participació i els resultats en cada una de les curses d’orientació realitzades.(En l’apartat procedimental, l’avaluació de la cursa d’orientació es pot fer amb el criteri següent: si l’alumne és capaç de trobar totes les balises correctament, sense saltar-se’n cap i sense tenir en compte el temps invertit. Valorar negativament si no s’han complert les normes bàsiques de les curses). En aquest ítem serà una coavaluació grupal.

Álvarez (2008) mostra els tres propòsits principals de la coavaluació:

– Permet orientar a l’estudiant en el rol de docent.

– A l’instruir a l’estudiant en relació a les peculiaritats del procés d’avaluació, contribueix al desenvolupament d’habilitats en aquest sentit.

– L’estudiant pot realitzar per si mateix l’avaluació dels resultats de l’aprenentatge.

Els alumnes reben les rúbriques amb les quals veuen com seran avaluats en el treball de la cursa d’orientació, aquí saben què espera el professor d’ells i com seran avaluats així saben com preparar millor els treballs.

Aquestes claus faciliten la lectura i correcció i són molt adequats per tot tipus de treballs, tasques en grup, pràctiques, etc. Es desenvolupen complimentades a cada alumne que rep una informació molt específica sobre els seus punts forts i febles. Amb aquests sistemes, les nostres correccions i recomanacions estan escrites prèviament i cada alumne o grup sap el que li correspon. (Morales Vallejo,P. 2009)

Rúbrica

Coavaluació

En resum l’avaluació formativa i sumativa que es durà a terme serà la següent:

Avaluació_formativa

Exemple d’ús de l’excel amb la graella de notes:

exemple_notes_unitat_didàctica

BIBLIOGRAFIA

  • Nicol, D.J., Macfarlane-Dick, D. Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. Vol. 31, Nº2, April 2006, pp. 199-218. 

 

  • N; Simón, M; Márquez, C. (2006) La evaluación como proceso de autoregulación. Diez años después. Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales. Nº 48. Pp. 32-41

 

  • Morales Vallejo, P. (2009) Ser profesor: una mirada al alumno. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 41-98.

 

  • Sebastiani O, Enric M. (1993) L’avaluació de l’educació física en la reforma educativa. Revista Apunts. Núm. 31. Pàg. 17-26.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s